rzeka

Regulamin

REGULAMIN STANICY WODNEJ SPYCHOWO

Regulamin Stanicy Wodnej Spychowo, 12 – 150 Spychowo, ul. Juranda 28

 1. Stanica świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w określonych terminach 24 godziny na dobę.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 12.00.
 3. Po przyjeździe do Stanicy należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go administratorowi Stanicy celem dokonania formalności związanych z pobytem w Stanicy.
 4. Do korzystania z usług na terenie Stanicy upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie zaliczką, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji, oraz uregulowaniem różnicy pomiędzy zaliczką a pobytem w terminie ustalonym z osobą rezerwującą.
 5. Cena pobytu nie uwzględnia innych opłat dodatkowych ustalonych podczas rezerwacji.
 6. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego pokoju lub domku gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Stanicy.
 7. Oddanie pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania pokoju do użytkowania, określonych w pkt 6 niniejszego regulaminu.
 8. Oddanie pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania pokoju do użytkowania, określonych w pkt 6 niniejszego regulaminu.
 9. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na w pokoju lub domku po godz. 12.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
 10. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Stanicy.
 11. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
 12. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania wypoczywający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 13. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Stanicy, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.
 14. Stanica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 15. Na terenie Stanicy należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez samą Stanicę imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.
 16. Osoby zakłócający spokój i nieprzestrzegające pkt. 28 i 26 regulaminu, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Stanicy mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań
 17. W obiekcie zabronione jest:
  • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa Stanicy (lub w trakcie ciszy nocnej)
  • takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Stanicy, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.
 18. Stanica zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny
 19. Osoby niebędące klientami Ośrodka mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie za uprzednią zgodą administratora Stanicy i w czasie przez niego ustalonym.
 20. Zezwolenie na pobyt psów w Stanicy możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez administratora Stanicy z dokonaną wcześniej rezerwacją za dodatkową dopłatą. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości. Na terenie Stanicy zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
 21. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Stanicy. Parking jest niestrzeżony, a Stanica nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.). Opłatę za parking zostają wniesione zgodnie z aktualnym cennikiem.
 22. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Stanicy dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.
 23. Stanica nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.
 24. W przypadku opuszczenia Ośrodka pojazdem po godz. 22.00, należy zgłosić ten fakt administratorowi Stanicy.
 25. Rezygnacja:
  • w przypadku rezygnacji z usługi w terminie poniżej 30 dni przed planowanym przyjazdem kwota płacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi.
  • w przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.
 26. Zabrania się korzystania w pokojach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, rozpalanie ogniska poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie przepisy pkt 16.
 27. Wszelkie odpady z pokoi należy umieszczać w kontenerze znajdującym się w wyznaczonym miejscu na terenie Stanicy.
 28. Na terenie całego obiektu (w szczególności w pokojach) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 29. Regulamin Stanicy podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
  • na tablicy ogłoszeń w recepcji.
  • w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych.
 30. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo Stanicy i obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.
 31. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

Regulamin portalu rezerwacyjnego on-line
Stanicy Wodnej spychowo

Spółka MAZURY AKTYWNIE Sp. z o.o. z siedzibą w Spychowie, operator Stanicy Wodnej Spychowo wprowadza niniejszy Regulamin realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.)

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  • Usługodawca – MAZURY AKTYWNIE Sp. z o.o. z siedzibą w Spychowie. przy ul Juranda 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 0000620897, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7451846984.
  • Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  • Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
  • Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  • Serwis – serwis internetowy umożliwiający rezerwację miejsca hotelowego on-line, za pomocą systemu rezerwacyjnego będącego własnością Usługodawcy.
  • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
  • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
  • Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z Użytkownikiem oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie.
  • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne
  • Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin.
  • Administratorem strony www.stanicaspychowo.pl jest MAZURY AKTYWNIE Sp. z o.o. z siedzibą w Spychowie. przy ul Juranda 28.
  • Usługobiorca korzystając z serwisu, przy użyciu strony WWW oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 2. Postanowienia ogólne
  •  Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę, zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych z nich korzystających, zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
  •  Regulamin niniejszy jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępnianym nieodpłatnie Użytkownikom przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Regulamin został umieszczony przez Usługodawcę na stronach Serwisu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  •  Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie z Regulaminem.
  •  Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z Usług.
  •  Użytkownikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne.
  • Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa
  • Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
  • Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW.
 3. Warunki techniczne świadczenia Usług
  • Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca niezbędne jest korzystanie z poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej IE wersja 10 i wyższa, Google Chrome wersja 22 lub nowsza, Safari wersja 5 lub nowsza, Mozilla Firefox wersja 22 lub nowsza, oraz na ekranach o szerokości powyżej 1024px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne działanie witryny, dlatego w celu uzyskania jej pełnej funkcjonalności należy je wszystkie wyłączyć lub upewnić się, że nie ma konfliktów. 
  • Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu możliwe jest po włączeniu w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików „cookies” oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek pop-up.
  •  W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.
  • Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.
  • W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 4. Rodzaj i zakres oferowanych i świadczonych Usług
  • Usługodawca świadczy następujące Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu:
  •  System rezerwacji – Serwis umożliwia Użytkownikowi dokonanie rezerwacji miejsca hotelowego w hotelu Usługodawcy dostępnym w Wyszukiwarce na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  •  Płatności – Serwis zapewnia Użytkownikowi możliwość dokonania płatności z tytułu rezerwacji miejsca hotelowego on-line poprzez współpracę z serwisem tpay.com.
  • Formularz kontaktowy – Użytkownicy mają możliwość zadawania pytań wyznaczonym pracownikom Usługodawcy za pomocą specjalnego formularza.
  • Newsletter – Usługodawca zapewnia Użytkownikom przesyłanie na podanych przez nich adres e-mail informacji dotyczących Serwisów oraz Usługodawcy.
 5. Rozpoczęcie korzystania z Usługi
  • Rozpoczęciem korzystania z Usługi w przypadku Usług dostępnych w oparciu o informacje podane przez Użytkownika jest przesłanie Usługodawcy wypełnionego formularza zawierającego te informacje.
  • . Rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych po zalogowaniu jest zalogowanie w Serwisie. VI Realizacja Usługi rezerwacji miejsca hotelowego w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami
  •  Osoby, które zamierzają dokonać rezerwacji miejsca hotelowego za pomocą systemu dostępnego w Serwisie mogą to uczynić tylko po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego pod warunkiem akceptacji postanowień Regulaminu.
  • Użytkownik jest uprawniony do podawania w formularzu rezerwacyjnym jedynie kompletnych, rzetelnych i merytorycznie poprawnych danych.
  •  Po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego Użytkownik proszony jest o potwierdzenie poprawności wprowadzonych do niego danych.
  • Użytkownik ma następnie możliwość wyboru formy płatności za zarezerwowane miejsce hotelowe.
  • W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na płatność za zarezerwowane miejsce noclegowe bezpośrednio w hotelu lub dokona płatności z tego tytułu za pomocą serwisu tpay.com. Serwis wysyła potwierdzenie dokonania rezerwacji na podany w formularzu rezerwacyjnym adres e-mail.
  •  Potwierdzenie rezerwacji wysyłane jest pod wskazany przez Użytkownika adres e-mail:
   • automatycznie – w przypadku rezerwacji on-line, gdy opłata za miejsce hotelowe zostanie uiszczona w hotelu,
   • niezwłocznie po dokonaniu opłaty – gdy Użytkownik korzysta z płatność on- line,
   • w ciągu maksymalnie 24 godzin – w przypadku rezerwacji dokonanej „na zapytanie”.
  •  Potwierdzenie rezerwacji zawiera numer dokonanej rezerwacji, który ją identyfikuje.
  •  Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji w przypadku braku wolnych miejsc w hotelu. Dotyczy rezerwacji na zapytanie.
  • W przypadku braku wolnych miejsc w hotelu w wybranym przez Użytkownika terminie Użytkownik otrzymuje niezwłocznie informację o braku możliwości dokonania takiej rezerwacji na wskazany przez niego adres e-mail.
  • W przypadku rezerwacji miejsca hotelowego, za które Użytkownik zdecydował się zapłacić bezpośrednio w hotelu rezerwacja dokonana za pomocą Serwisu utrzymywana jest do godz. 18.00 w dniu przyjazdu. Po upływie tego terminu hotel, w którym dokonano rezerwacji jest upoważniony do jej anulowania.
  • Wyżej opisane zasady rezerwacji miejsca hotelowego znajdują odpowiednie zastosowanie wobec Użytkowników dokonujących rezerwacji telefonicznie w Recepcji Usługodawcy.
 6. Realizacja Usługi rezerwacji miejsca hotelowego w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami
  • Osoby, które zamierzają dokonać rezerwacji miejsca hotelowego za pomocą systemu dostępnego w Serwisie mogą to uczynić tylko po wypełnieniu formularza
   rezerwacyjnego pod warunkiem akceptacji postanowień Regulaminu.
  •  Użytkownik jest uprawniony do podawania w formularzu rezerwacyjnym jedynie kompletnych, rzetelnych i merytorycznie poprawnych danych.
  • Po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego Użytkownik proszony jest o potwierdzenie poprawności wprowadzonych do niego danych.
  • Użytkownik ma następnie możliwość wyboru formy płatności za zarezerwowane miejsce hotelowe.
  • W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na płatność za zarezerwowane miejsce noclegowe bezpośrednio w hotelu lub dokona płatności z tego tytułu za pomocą
   serwisu tpay.com. Serwis wysyła potwierdzenie dokonania rezerwacji na podany w formularzu rezerwacyjnym adres e-mail.
  • Potwierdzenie rezerwacji wysyłane jest pod wskazany przez Użytkownika adres e-mail:
   • automatycznie – w przypadku rezerwacji on-line, gdy opłata za miejsce hotelowe zostanie uiszczona w hotelu,
   • niezwłocznie po dokonaniu opłaty – gdy Użytkownik korzysta z płatność on-line,
   • w ciągu maksymalnie 24 godzin – w przypadku rezerwacji dokonanej „na zapytanie”.
  • Potwierdzenie rezerwacji zawiera numer dokonanej rezerwacji, który ją identyfikuje.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji w przypadku braku wolnych miejsc w hotelu. Dotyczy rezerwacji na zapytanie.
  •  W przypadku braku wolnych miejsc w hotelu w wybranym przez Użytkownika terminie Użytkownik otrzymuje niezwłocznie informację o braku możliwości dokonania takiej rezerwacji na wskazany przez niego adres e-mail.
  • W przypadku rezerwacji miejsca hotelowego, za które Użytkownik zdecydował się zapłacić bezpośrednio w hotelu rezerwacja dokonana za pomocą Serwisu utrzymywana jest do godz. 18.00 w dniu przyjazdu. Po upływie tego terminu hotel, w którym dokonano rezerwacji jest upoważniony do jej anulowania.
  • Wyżej opisane zasady rezerwacji miejsca hotelowego znajdują odpowiednie zastosowanie wobec Użytkowników dokonujących rezerwacji telefonicznie w Recepcji Usługodawcy.
 7. Realizacja Usługi rezerwacji miejsca hotelowego w przypadku Konsumentów
  •  Konsument, który zamierzają dokonać rezerwacji miejsca hotelowego za pomocą systemu dostępnego w Serwisie mogą to uczynić tylko po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego pod warunkiem akceptacji postanowień Regulaminu.
  • Użytkownik jest uprawniony do podawania w formularzu rezerwacyjnym jedynie kompletnych, rzetelnych i merytorycznie poprawnych danych.
  • Po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego Użytkownik proszony jest o potwierdzenie poprawności wprowadzonych do niego danych.
  •  Po potwierdzeniu danych, o którym mowa w ust. 3 przed dokonaniem rezerwacji Usługodawca informuje Konsumenta o :
   • głównych danych dotyczących rezerwacji, zgodnych z treścią wypełnionego formularza rezerwacyjnego oraz o cenie usługi;
   • danych identyfikujących Usługodawcy (firma, nr KRS);
   • danych kontaktowych Usługodawcy, w szczególności adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którym konsument może kontaktować się z Usługodawcą;
   • sposobie zapłaty ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i terminie zapłaty ceny;
   • braku prawa odstąpienia przez Konsumenta od umowy o świadczenie usług hotelowych stosownie do art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta, z jednoczesną informacją o warunkach rezygnacji z rezerwacji, o których mowa w pkt VIII Regulaminu;
   • minimalnych wymaganiach sprzętowych umożliwiających korzystanie z systemu rezerwacyjnego Usługodawcy;
   • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur;
   • konieczności dodatkowej płatności za usługi nie objęte rezerwacją, w przypadku zamawiania przez Konsumenta dodatkowych usług podczas pobytu w hotelu;
  •  Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 4 Konsument może dokonać rezerwacji poprzez naciśniecie stosownego przycisku „Zamawiam z koniecznością zapłaty”.
  •  Po dokonaniu Rezerwacji Usługodawca przesyła Konsumentowi potwierdzenie jej dokonania, zastrzeżeniem postanowień ust. 8 i 9.
  • Informacja, o której mowa w ust. 4 oraz potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6 oraz informacje, o których mowa w ust. 8 lub 9 wysłane zostaną na adres mailowy Konsumenta wskazany w formularzu rezerwacyjnym, o którym mowa w ust. 1.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji w przypadku braku wolnych miejsc w hotelu. Dotyczy rezerwacji na zapytanie.
  • W przypadku braku wolnych miejsc w hotelu w wybranym przez Konsumenta terminie Konsument otrzymuje niezwłocznie informację o braku możliwości dokonania takiej rezerwacji na wskazany przez niego adres e-mail.
 8. Rezygnacja z Usługi rezerwacji miejsca hotelowego
  • Rezerwacja dokonana przez Użytkownika może być anulowana wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: stanica.spychowo@gmail.com zawierającej numer rezerwacji przyznany Użytkownikowi.
  • Rezygnacja z rezerwacji będzie skuteczna tylko wówczas, jeśli zostanie dokonana do godziny 18.00 w dniu, w którym zaczyna się pierwsza zarezerwowana doba hotelowa, o ile dzień ten jest dniem roboczym. W przypadku, gdyby pierwszy dzień noclegu nie był dniem roboczym rezygnacji należy dokonać w poprzedzającym go dniu roboczym do godz. 18.00.
  • Rezygnacja lub zmiana rezerwacji założonej w ramach oferty Promocyjnej, zawierającej restrykcje dotyczące anulacji, nie skutkuje zwrotem kwoty wpłaconej za rezerwację . Nie dotyczy to jednak rezerwacji dokonanej przez Konsumenta.
  •  Brak dokonania przez Użytkownika rezygnacji z zarezerwowanego miejsca hotelowego w sposób wskazany w ust. 1 -2 powyżej albo brak stawienia się w hotelu w pierwszym dniu objętym rezerwacją skutkują obciążeniem Użytkownika kosztami pierwszej doby hotelowej (niezależnie od długości pobytu, na który została dokonana rezerwacja).
  • W przypadku wcześniejszego opłacenia zarezerwowanego miejsca noclegowego przelewem nadpłata wynikająca z nieskorzystania z miejsca noclegowego lub zmniejszenia liczby pierwotnie zarezerwowanych dni hotelowych na skutek wcześniejszego wyjazdu z hotelu, zostanie zwrócona Użytkownikowi w terminie do 7 dni od daty poinformowania o skróceniu pobytu lub nieprzybyciu do hotelu.
 9.  Dokonywanie płatności
  • Wszystkie ceny usług świadczonych przez Usługodawcę są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług.
  • Użytkownik rezerwujący miejsce hotelowe może uiścić kwotę z tytułu rezerwacji osobiście w hotelu, kartą kredytową lub też korzystając z systemu płatniczego tpay.com.
  •  System tpay.com jest systemem obsługi płatności dokonywanej on–line na rzecz Usługodawcy.
  • System płatniczy tpay.com stanowi własność i jest obsługiwany przez Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań
  • System tpay.com działa na podstawie Regulaminu systemu dostępnego pod domeną https://tpay.com/regulaminy-i-umowy.
  • Płatności dokonywane za pośrednictwem tpay.com odbywają się za pośrednictwem protokołów szyfrowanych w oparciu o technologię SSL.
  • W przypadku wyboru jako metody płatności karty płatniczej/kredytowej lub przelewu elektronicznego za pomocą systemu tpay.com wymagana kwota zostanie automatycznie pobrana z rachunku Użytkownika.
  • W przypadku wybrania opcji płatności kartą kredytową Usługodawca może kontaktować się z firmą, która obsługuje kartę kredytową Użytkownika, aby sprawdzić, czy jest ona ważna oraz czy nie została zgłoszona jej utrata lub kradzież. Jednocześnie Usługodawca może również sprawdzić, czy na karcie dostępna jest ilość środków wystarczająca do pokrycia kosztów rezerwacji. Jest to tak zwana preautoryzacja na kwotę równą wartości całej rezerwacji. Hotelnie obciąży jednak karty kredytowej, chyba że w zarezerwowanej ofercie nie obowiązują standardowe warunki rezerwacji i anulacji.
  • Za usługi dodatkowe nie objęte zamówieniem złożonym poprzez Serwis Użytkownik zobowiązany jest uregulować należność w hotelu.
  • Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od Użytkownika za dokonywane płatności z tytułu rezerwacji miejsca hotelowego za pośrednictwem tpay.com lub kartą kredytową.
  • Użytkownik zainteresowany otrzymaniem faktury VAT zobowiązana jest zaznaczyć to w formularzu rezerwacyjnym podając przy tym wymagane dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury.
  • Usługodawca wystawia fakturę w oparciu o dane wprowadzone przez Użytkownika do formularza rezerwacyjnego.
  • Faktura może zostać odebrana przez Użytkownika w recepcji hotelu, w którym dokonano rezerwacji miejsca.
 10. Newsletter
  • Usługodawca umożliwia Użytkownikom otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących Serwisu oraz Usługodawcy.
  • Warunkiem skorzystania z Usługi jest podanie Usługodawcy adresu e-mail, na który mają być przekazywane informacje oraz oznaczenie komendy „Zapisz” umieszczonej obok miejsca przeznaczonego na podanie adresu e-mail.
  • Osoby, które udostępniły swój adres e-mail w celu przesyłania Newslettera wyrażają tym samym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy.
  • Zgoda na przesyłanie Newslettera może być każdym momencie cofnięta poprzez zaznaczenie opcji „Wypisz”.
 11. Prawa i Obowiązki Usługodawcy
  • Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
   • wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych ze świadczeniem Usług,
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym , zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem
  • Usługodawca może zablokować na czas nieokreślony możliwość korzystania z Usług Użytkownikowi naruszającemu Regulamin, godzącemu w dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób zakłócającemu funkcjonowanie Serwisu.
  • Użytkownik pozbawiony możliwości korzystania z Usług posiada jedynie dostęp do treści umieszczonych na stronach Serwisu oraz jest uprawniony do używania Wyszukiwarki.
  • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  • Serwis zawiera dokumenty, materiały i treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegające ochronie na mocy tych przepisów. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnej.
  • Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku własnego.
 12.  Odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkownika
  • Usługodawca i Użytkownik obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku, gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika, np. niemożność dostarczenia potwierdzenia o wykonaniu Usługi z powodu przepełnionej skrzynki e-mail.
  • Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia danych osobowych Użytkownika naruszającego Regulamin.
  • Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności w szczególności za:
   • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
   • informacje oraz materiały udostępnione na stronach Serwisu pobrane i wysłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników.
   • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
   • podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji będących podstawą realizacji Usługi.
   • szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Użytkowników postanowień Regulaminu.
 13.  Dane osobowe
  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest MAZURY AKTYWNIE Sp.z o.o. z siedzibą w Spychowie.
  • Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej ich realizacji.
  •  Dane, których udostępnienie jest niezbędne do świadczenia danej Usługi zostały oznaczone „gwiazdką”.
  • Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, w tym dane inne niż wskazane w ust. 2 powyżej wyłącznie za zgodą Użytkownika, w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę. Dane takie mogą być przetwarzane również po zakończeniu korzystania z konkretnej Usługi przez Użytkownika.
  • Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę jego danych do celów marketingowych, a w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, nie jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usług.
  • Usługodawca zapewnia Użytkownikom swobodne korzystanie z prawa dostępu do treści oraz poprawiania i usuwania danych osobowych ich dotyczących.
  • Usługodawca oświadcza, iż podawanie danych w celu umieszczenia ich w Serwisie jest dobrowolne niemniej jednak niezbędne w celu dokonania prawidłowej rezerwacji miejsca hotelowego, uiszczenia płatności z tego tytułu oraz wystawienia faktury VAT.
  •  Dostęp do danych wprowadzonych przez Użytkownika do formularza rezerwacyjnego posiada hotel, w którym zarezerwowano miejsce noclegowe.
  • Usługodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w Serwisie podmiotowi hostującemu strony internetowe Serwisu jakim jest dHosting.pl. Spółka ta upoważniona jest do dokonywania operacji na danych wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania usług hostingowych i w zakresie do tego niezbędnym.
  • Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
  • Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności.
 14. Postępowanie reklamacyjne
  •  Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
  • Usługodawca przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: stanica.spychowo@gmail.com w terminie do 5 dni od daty zakończenia realizacji Usługi lub, jeżeli usługa nie została wykonana w terminie wynikającym z oferty Usługodawcy – w terminie do 5 dni od daty, w jakiej Usługa powinna zostać wykonana. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do Konsumentów. Zasady zgłaszania reklamacji przez Konsumentów określone zostały w ust. 4 poniżej.
  • Usługodawca zastrzega sobie 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Użytkownika. W tym terminie Usługodawca poinformuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
  • W przypadku Konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, emailowej na adres: stanica.spychowo@gmail.com  lub przesyłając ją listem na adres siedziby Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
 15. Postanowienia końcowe
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017.
  • Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany stają się skuteczne w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę, przy czym do Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosowane będą postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili zawarcia Umowy.
  •  Nowy regulamin będzie publikowany na stronie internetowej.
  •  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  • Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy w przypadku sporów, których stroną jest Użytkownik niebędący Konsumentem.
  • Postanowienia ust. 6 nie dotyczą umów zawartych przez Użytkowników będących Konsumentami. W tym przypadku sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów postępowania cywilnego.