Stanica Wodna Spychowo - ul. Juranda 28 | 12-150 Spychowo

Śledz nas:

REGULAMIN STANICY WODNEJ SPYCHOWO

Regulamin Stanicy Wodnej Spychowo, 12 – 150 Spychowo, ul. Juranda 28

 1. Stanica świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w określonych terminach 24 godziny na dobę.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 12.00.
 3. Po przyjeździe do Stanicy należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go administratorowi Stanicy celem dokonania formalności związanych z pobytem w Stanicy.
 4. Do korzystania z usług na terenie Stanicy upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie zaliczką, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji, oraz uregulowaniem różnicy pomiędzy zaliczką a pobytem w terminie ustalonym z osobą rezerwującą.
 5. Cena pobytu nie uwzględnia innych opłat dodatkowych ustalonych podczas rezerwacji.
 6. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego pokoju lub domku gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Stanicy.
 7. Oddanie pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania pokoju do użytkowania, określonych w pkt 6 niniejszego regulaminu.
 8. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 9. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na w pokoju lub domku po godz. 12.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
 10. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Stanicy.
 11. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
 12. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania wypoczywający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 13. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Stanicy, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.
 14. Stanica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 15. Na terenie Stanicy należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez samą Stanicę imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.
 16. Osoby zakłócający spokój i nieprzestrzegające pkt. 28 i 26 regulaminu, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Stanicy mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 17. W obiekcie zabronione jest:
  1. zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa Stanicy (lub w trakcie ciszy nocnej)
  2. takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Stanicy, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.
 18. Stanica zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  1. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  2. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 19. Osoby niebędące klientami Ośrodka mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie za uprzednią zgodą administratora Stanicy i w czasie przez niego ustalonym.
 20. .Zezwolenie na pobyt psów w Stanicy możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez administratora Stanicy z dokonaną wcześniej rezerwacją za dodatkową dopłatą. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości. Na terenie Stanicy zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
 21. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Stanicy. Parking jest niestrzeżony, a Stanica nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.). Opłatę za parking zostają wniesione zgodnie z aktualnym cennikiem.
 22. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Stanicy dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.
 23. Stanica nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.
 24. W przypadku opuszczenia Ośrodka pojazdem po godz. 22.00, należy zgłosić ten fakt administratorowi Stanicy.
 25. Rezygnacja:
  1. w przypadku rezygnacji z usługi w terminie poniżej 30 dni przed planowanym przyjazdem kwota płacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi.
  2. w przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.
 26. Zabrania się korzystania w pokojach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, rozpalanie ogniska poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie przepisy pkt 16.
 27. Wszelkie odpady z pokoi należy umieszczać w kontenerze znajdującym się w wyznaczonym miejscu na terenie Stanicy.
 28. Na terenie całego obiektu (w szczególności w pokojach) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 29. Regulamin Stanicy podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
  1. na tablicy ogłoszeń w recepcji.
  2. w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych.
 30. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo Stanicy i obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.
 31. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.